YritysAkatemia tarjoaa monipuolista palkkahallinnon koulutusta


Tarjonnastamme löytyy koulutuksia aina palkkahallinnon perusteista, laajempiin, yksityiskohtaisempiin erityiskoulutuksiin. Olet sitten aloittava palkkahallinnon työssä toimiva, tai tiedonjanoinen monivuotinen konkari - meiltä löydät etsimäsi. Askarruttaako vuosilomalaki, lomapalkan laskenta, työaikalaki taikka nollatuntisopimukset?

Ohessa listattuna ajankohtaiset palkkahallinnon koulutukset.

 
 

Vaativat tilanteet palkanlaskennassa

8. - 9.5.2018 9.00 - 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 07.05.2018 (13 paikkaa jäljellä)
Ohjelma
Vaativat tilanteet palkanlaskennassa (pdf) (157.1 KB)

OHJELMA klo 9.00–16.00 molempina päiviä

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja
materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00
   

1. päivä

TULOREKISTERI

Laki tulorekisteristä
Tulorekisterin käyttöönotto v. 2019
Tulorekisteriin ilmoitettavat tulot
Vastuu tietojen oikeellisuudesta
Ilmoitusten antamisaika


PAKOLLISET TIEDOT

Ilmoitustapa 1 (rahapalkat yhteissumma)
Ilmoitustapa 2 (eritellyt rahapalkat)
Sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevat työtulot
Kummalla tavalla tiedot kannattaa antaa?
Erikseen ilmoitettavat tulolajit
Palkasta vähennettävät erät
Muut pakolliset tiedot


SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUN ILMOITTAMINEN

Työnantajan erillisilmoitus
Sairausvakuutusmaksun vähentäminen
Sairausvakuutusmaksun maksaminen

   

KUSTANNUSTEN KORVAUSTEN JA LUONTOISETUJEN ILMOITTAMINEN

Ilmoittamisajat
Kilometrikorvaukset ja päivärahat
Autoetu ja vähennys autoedusta
Ravinto-, asunto- ja puhelinedun ilmoit-taminen
Muut luontoisedut
 
 

TÄYDENTÄVÄT TIEDOT

Tulolajien ansaintajaksot
Palvelussuhdetietojen ilmoittaminen
Palkattomat poissaolot
Palkalliset poissaolot
 
  

ERITYISTILANTEET

Perusteeton etu ja palkan takaisinperintä
Tietojen korjaaminen ja poistaminen
Erityistilanteet palkkojen ilmoittamisessa
 
 

NOLLATUNTISOPIMUKSET JA MUUT VAIHTELEVAT TYÖAJAT

Työaikaehto työsopimuksessa
Nollatuntisopimus ja tarvittaessa töihin tuleva
Milloin vaihtelevan työaikaehdon käyttö on kiellettyä
Työnantajan velvollisuus tarjota työtä vähimmäistyöajan verran
Selvitys ja neuvottelut työaikaa koskevasta ehdosta
Milloin tarvitaan työntekijän suostumus työvuoron tekemiseen
Lisätyösuostumus vaihtelevissa työajoissa
Sairausajan ja irtisanomisajan palkka
Äitiys- ja isyysvapaan palkka
Työttömyysturvalain muutokset työntekijän irtisanoutuessa
Lakimuutokset tulevat voimaan 1.6.2018, entä siirtymäsäännökset?


TYÖNANTAJAN KUSTANTAMA KOULUTUS

Verovapaa koulutus ja sen kustannukset
Matkakustannusten korvaukset koulutusajalta
Työntekijän omien koulutuskustannusten vähennyskelpoisuus


TYÖMATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

Varsinainen työpaikka, toissijainen työpaikka ja erityinen työpaikka
KHO:n päätös varsinaisesta työpaikasta
Tilapäisen työmatkan kesto kolme vuotta


MUITA AJANKOHTAISIA ASIOITA

Uutta oikeuskäytäntöä EU:n tietosuoja-asetus palkkahallinnossa
Kiky-sopimuksen jatko
Yleiset edellytykset sairausvakuutusmaksun vähentämiselle


2. päivä vuosiloma

LOMAN ANSAINTASÄÄNNÖT

Loman ansainta 2 vai 2 ½ arkipäivää?
14 päivän ja 35 tunnin ansaintasäännöt
Loman ansaintasäännön valinta
Työssäolon veroinen aika
Työssäolon veroiset tunnit osa-aikatyössä


TYÖNTEKIJÄN OIKEUS VAPAASEEN

Vapaan pituus ja lomakorvaus


MÄÄRÄAIKAISET TYÖSUHTEET

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä
Oikeus vapaaseen, kun useita määräaikaisia työsuhteita
Sopimus lomaetuuksien siirtämisestä


VUOSILOMAN ANTAMINEN

Vuosiloman ajankohdasta sopiminen
Milloin loma on viimeistään annettava?
Loman antaminen irtisanomisaikana
Työntekijän oikeus säästää lomaa


SAIRAUS JA VUOSILOMA

Työkyvyttömyys ennen lomaa
Työkyvyttömyys loman aikana
Säästövapaiden siirtyminen
Lääkärintodistus työkyvyttömyydestä
Päihtymys ja tuottamuksellisuus
Pyyntö loman siirtämisestä
Lomapalkan muutos sairausajan palkaksi


LOMAPALKAN LASKENTASÄÄNNÖTKUUKAUSIPALKKAISEN VUOSILOMAPALKKA

Lomallelähtöhetken kuukausipalkka
Lomapalkka tulos- ja muista lisäpalkoista


TUNTI- JA URAKKAPALKKAA SAAVAN VUOSILOMAPALKKA

Keskipäiväpalkan laskenta
EK-SAK lomapalkkasopimus


PROSENTTIPERUSTEINEN VUOSILOMAPALKKA

Lomapalkkapohja
Poissaolot, joilta lomapalkkaa kertyy
Ns. laskennallinen palkka poissaoloajoilta


LOMAPALKAN LASKENTASÄÄNNÖN VALINTA

Palkkaustavan tai ansaintasäännön muutos lomanmääräytymisvuoden aikana
Mahdollisuudet sopia lomapalkan laskentatavasta


KUUKAUSIPALKKAISEN LOMAPALKKA - TYÖAJAN MUUTOSTILANTEISSA

Prosenttiperusteinen lomapalkka työajan ja palkan muuttuessa
Missä tilanteissa uutta säännöstä sovelletaan?
Ns. laskennallinen palkka kuukausipalkkaisella
Lomapalkka, jos työaika muuttuu ansaintavuoden päätyttyä
Muutosten vaikutus lomapäivän ja työpäivän palkan laskentaan?


TUNTIPALKKAISEN LOMAPALKAN LASKENTA TYÖAJAN MUUTOSTILANTEISSA

Keskipäiväpalkan oikaisu
Lomapalkkasopimus ja kertoimen oikaisu
Prosenttiperusteinen lomapalkka ja lomapalkkasumman määrittely


LOMAKORVAUS TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Luontoisedut lomakorvausta laskettaessa
Ns. yhden vuoden sääntö
Ns. yhteenlaskusääntö
Lomakorvaus, jos lomaa ei ole kertynyt


LOMARAHA

Lomarahan maksuedellytykset
Lomaraha lomakorvauksen yhteydessä
Lomarahan vaihto vapaaksi


Tallenna kalenteritiedostoEtkö löydä itsellesi sopivaa koulutusta?

Onko sinulla kysyttävää palkkahallinnon koulutuksista tai muista palkkaa käsittelevistä koulutuksista?

Järjestämme monipuolisesti palkanlaskijan tietotaitoa ylläpitäviä koulutuksia, joissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

Palkan määräytymisen perusteet, laki- ja sopimusperusteiset sosiaalivakuutukset, työntekijöiden palkkaamisen julkiset tukimuodot,

työaika, vuosiloma, työnantajan palkanmaksuvelvollisuus sairauden tai muiden tilapäisten poissaolojen ajalta, perhevapaat ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuus, työterveyshuollon kustannusten korvaaminen, irtisanomisajan ja lomautusilmoitusajan palkka, työntekijän sosiaaliturva työsuhteen päättyessä ja työnantajan maksukyvyttömyystilanteissa, ennakonpidätys.

 

Ota meihin yhteyttä osoitteella: info@yritysakatemia.fi - ja rakennetaan sinulle sopiva koulutuskokonaisuus!